Aydınlatma Metni | Dr. Hakan Özörnek
TR EN RANDEVU ALIN

Aydınlatma Metni

Şirketimizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, Sağlık Mevzuatı ve diğer hukuk kuralları çerçevesinde, kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin korunmasına şirketimiz azami özeni göstermektedir. Kişisel verilerinizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmış ve gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre alınmaya devam etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’e göre hazırlanmış bulunan aydınlatma metni aşağıda yer almaktadır.

1.VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu: Euro Clinic Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Adres: Nuhkuyusu Cad. No:96 /A Altunizade-Üsküdar/İstanbul

Telefon No: 0 216 47 47 047

Mail: [email protected]

2. KİŞİSEL VERİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgi

3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verinin işlenmesidir.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirketimizce işlenen kişisel veri kategorileri, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda kısaca belirtilmiştir.

 • Kimlik bilgileri
 • İletişim bilgileri
 • Sağlık verileri
 • Finans (IBAN No, teşhis ve tedavi ücret bilgileri)

5.KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

Şirketimizde kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

Hastalarımıza ve hasta eşlerine ait kişisel veriler;

 • İletişim kurulması fatura ve diğer belgelerin oluşturulması ve ulaştırılması
 • Randevu verilmesi ve teyidinin yapılması

Hasta ve Hasta Eşi Dışındaki Kişilere ait ( hizmet sağlayıcılarımız ve diğer) kişisel veriler;

 • Taleplerin iletilmesi, ürün ve hizmetlerden yeteri kadar yararlanılabilmesi,
 • Fatura, makbuz ve sair mali belgelerin alınması,
 • Mali ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için,

 • Aktarılması gereken idari ve resmi makamlar ile yargı organlarına,
 • Yetkili makamlara ulaştırılmak üzere veya şirketimizle tarafınız arasında başlamış ve/veya başlayacak hukuki süreçlerde (arabuluculuk, tahkim, dava, şikayet ) kullanılmak üzere şirket avukatına,
 • Gerekli mali işlemenin yapılabilmesi için şirket mali müşavirine,

7.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır.

 • Veri sahibinin yaptığı sözlü bilgilendirme
 • İnternet sitesi ziyareti, internet sitesi üzerinden yapılan yazışmalar, e-posta, telefon görüşmesi, SMS, WhatsApp uygulaması yöntemleriyle
 • Facebook, Instagram, Youtube, Twitter isimli sosyal medya platformları, yöntemleriyle işlenmektedir.

8.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

9. KVK 11. MADDESİNE GÖRE HAKLARINIZ

Şirketimize; Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu Cad. No:96A Üsküdar/İSTANBUL adresine gelip kimlik kontrolünüzün teminini sağlayarak,

Sistemimizde kayıtlı bulunan e posta adresinizden, güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin [email protected] e-posta adresine,

Kimlik teyidiniz yapıldığı (noter ihtarnamesi gibi) diğer usullerle başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt İçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verileriniz silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etmek haklarına sahipsiniz.
İstanbul Dışındaki Hastalarımıza Özel Evden Doktor Görüşmesi (EDOG)!EDOG RANDEVUSU ALIN